ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene en bijzondere voorwaarden

De huidige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle contracten tussen Comax BV BE0738.443.182, Churchilllaan 29-31, 2900 Schoten (hierna “Comax”) en haar cliënten (hierna de “Cliënt”), alsook op elk order, bestelling, offerte en uitvoering van diensten door, iedere factuur van, en in het algemeen elke verrichting of activiteit van Comax.

In voorkomend geval worden de huidige algemene voorwaarden met bijzondere voorwaarden aangevuld.

De algemene en bijzondere voorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen. Evenwel kan Comax de algemene en bijzondere voorwaarden eenzijdig wijzigen als zij daartoe een gerechtvaardigde reden heeft alsook mits kennisgeving hiervan aan de Cliënt.

Ze worden geacht door de Cliënt aanvaard te worden door het enkel feit van de door hem geplaatste bestelling dan wel door het loutere gebruik van de diensten van Comax, zelfs in het geval dat ze in tegenstelling zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.  Deze laatste verbindt Comax niet tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn geweest.

Artikel 2: Bestelling

Schriftelijke voorstellen of offertes van Comax zijn louter informatief en geldig gedurende één (1) maand na datum van versturing waarna ze automatisch vervallen. Elke offerte of voorstel is steeds vrijblijvend en louter indicatief en houden enkel een voorstel tot contracteren in.

Een overeenkomst tussen Comax en de Cliënt komt tot stand en verbindt Comax wanneer de Cliënt de bestelling bevestigt. Elke bestelling(bevestiging) van de Cliënt bindt deze laatste. De aangestelden/ mandatarissen/vertegenwoordigers van de Cliënt worden geacht te beschikken over de vereiste hoedanigheid en volmachten om deze laatste jegens Comax te verbinden.

Artikel 3: Prijzen

In het geval dat de prijzen van de door derden geleverde producten of verleende diensten na het afsluiten van het contract worden verhoogd, is Comax gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de contractprijs door eenvoudige kennisgeving aan de Cliënt via email.

Alle vermelde prijzen in offertes zijn steeds netto en B.T.W. exclusief.

Alle prijzen kunnen na datum van inwerkingtreding op ieder moment worden verhoogd door Comax in het geval, zelfs indien ingevolge voorzienbare omstandigheden, (i) één of meer kostprijsfactoren wijzigingen (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de (inkoop)prijzen en de loonkost) en/of (ii) in het geval van een verhoging van de (overheids)heffingen. Indien de Cliënt niet uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de prijsaanpassing zijn verzet tegen de nieuwe prijs kenbaar heeft gemaakt bij aangetekend schrijven aan Comax, wordt hij geacht in te stemmen met de nieuwe prijs. De Cliënt heeft in ieder geval niet de mogelijkheid de overeenkomst zonder vergoeding te verbreken in geval van aanpassingen van de prijs / prijzen als gevolg van een beslissing, uitspraak of verplichtingen genomen of opgelegd door een Belgische of Europese regelgevende of rechtsprekende instantie of van een Belgische of Europese wetgeving die dergelijke aanpassing op dwingende wijze oplegt.

Artikel 4: Onkosten

Comax is gerechtigd kosten die haar door derden worden aangerekend door te rekenen aan Cliënt. 

Artikel 5: Betaaltermijn –en frequentie.                             

Een factuur is betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum.

Een voorschotfactuur is betaalbaar binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum.

In geval van laattijdige betaling, zal een moratoire interest verschuldigd zijn aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de onbetaalde factuur of aan de interestvoet bepaald in de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties (indien hoger) alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 150,- EUR en dit onverminderd het recht van Comax op vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) zo van toepassing en onverminderd het recht van Comax een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

De eerste herinnering zonder aangerekende interesten wordt verstuurd na het verstrijken van de vervaldag. Bij de tweede herinnering verstuurd minimum 7 dagen na de eerste zullen administratieve kosten aangerekend worden met een minimum van 10 € per herinnering.

Artikel 6:  Onafhankelijkheid

Comax is, behoudens uitdrukkelijk overeengekomen uren en termijnen, vrij te beslissen hoe, waar en wanneer ze zich ten dienst stelt van de Cliënt.

Comax zal voor de nodige ondersteuning ter plaatse van de vestiging van de onderneming van de Cliënt verzekeren wanneer de omstandigheden zulks vereisen.

Comax zal de wijze waarop de door de Cliënt toevertrouwde opdrachten zullen worden uitgevoerd in onderling overleg kunnen bepalen en organiseren met dien verstande dat Comax alle vereiste inspanningen zal leveren om de gezamenlijke overeengekomen uitvoeringstermijnen en vooropgestelde doelstellingen na te komen. De contractuele verplichtingen van Comax betreffen uitsluitend inspanningsverbintenissen. Comax kan nooit garanderen dat de diensten steeds feilloos zullen werken en het gewenste resultaat zullen bereiken.

Artikel 7: uitvoering

Comax zal alles in het werk stellen om de licentie(s) en/of de dienst(en) te leveren conform de overeenkomst.

Opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn benaderend en gaan pas in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering nuttige gegevens of materialen in het bezit zijn van Comax en deze de eventuele voorafbetaling heeft ontvangen.

De Cliënt zal ervoor zorgen dat de nodige gekwalificeerde personen beschikbaar zijn om Comax de gewenste toelichtingen, input en informatie te geven over de aanwezige hardware en software van de Cliënt. De Cliënt zal eveneens de nodige faciliteiten ter beschikking stellen, waaronder, parkeergelegenheid, adequate werkruimte (voldoende verlicht en verlucht), stroomvoorziening, communicatiemogelijkheden (met inbegrip van een connectiemogelijkheid met de server(s) van Comax), toegang tot de werkomgeving van de Cliënt (uiteraard beperkt tot en voor de uitvoering van de overeenkomst) e.d. Waar nodig zal aan Comax de toestemming en toegang worden verleend om werkzaamheden uit te voeren buiten de normale kantooruren.

Het is de Cliënt bekend dat de uitvoering van de overeenkomst in bepaalde gevallen kan leiden tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van delen van de werkomgeving van de Cliënt. Als gevolg van onderhoud, upgrades of aanpassingen ingevolge technologische vooruitgang dan wel indien nuttig of nodig voor de goede werking van de diensten kunnen de diensten tijdelijk en geheel of gedeeltelijk onderbroken worden, niet-toegankelijk, niet beschikbaar of met minderde kwaliteit geleverd worden. In voorkomend geval zal Comax alle (commercieel-economisch) redelijke maatregelen nemen om de onderbreking, niet-toegankelijkheid, niet-beschikbaarheid of het verlies van kwaliteit op te lossen of hiervoor een voor de Cliënt aanvaardbare workaround aanbieden. Comax zal er in de mate van het mogelijke voor zorgen dat de interventies desgevallend plaatsvinden buiten de werkuren, met uitsluiting evenwel van kritische of dringende interventies. Comax zal geplande interventies die een impact kunnen hebben op de diensten in ieder geval op voorhand meedelen aan de Cliënt indien mogelijk.

Comax zal in dergelijk geval hierover overleg plegen met de Cliënt. Comax is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van stilstand van systemen of diensten omwille van onderhoud dan wel onbeschikbaarheid van systemen of diensten waarvoor derden instaan. Comax kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek, fout of malfunctie in deze systemen, diensten of software waarvan de oorzaak buiten Comax ligt.

Artikel 8: Oplevering

Standaardsoftware (zijnde algemeen beschikbare en niet speciaal of op maat in het kader van de overeenkomst ontwikkelde programmatuur, ook indien wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht ten behoeve van de Cliënt, maar binnen de basismogelijkheden van deze programmatuur) wordt geacht opgeleverd te zijn van zodra geleverd, desgevallend geïnstalleerd, in uitvoering van de overeenkomst.

Op maat gemaakte software (zijnde in het kader van de overeenkomst door Comax uitgevoerde programmatuur) wordt als opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze geïnstalleerd is en functioneert in een testomgeving bij de Cliënt en met instemming van de Cliënt overgaat naar de werkomgeving. Hetzelfde geldt als het geheel of enig onderdeel van de op maat gemaakte software op enigerlei wijze door de Cliënt in gebruik is genomen en dus in de werkomgeving werd geïnstalleerd.

Artikel 9: Gebruiksrecht

De Cliënt verklaart zich akkoord met de gebeurlijke licentieovereenkomst(en) van toepassing op de geleverde software. In de mate dat het niet reeds geregeld wordt in de toepasselijke licentieovereenkomst van de betrokken software, gelden de volgende bepalingen:

– Aan de cliënt wordt op de software (zowel de standaard als maatwerk) enkel een niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief gebruiksrecht toegekend voor de duur van de overeenkomst (en, zo van toepassing, overeenkomstig de (licentie)voorwaarden van de eigenaar of licentiehouder die Cliënt ingevolge het gebruik van de software erkent en aanvaardt te hebben ontvangen en goedgekeurd);

– Dit gebruiksrecht houdt het recht in voor de Cliënt om de geleverde software op de aangeduide of gespecificeerde toestellen te gebruiken uitsluitend voor de behoeften van zijn onderneming, intern gebruik dus, samen met de bijhorende documentatie, en om kopieën te maken van de software. Deze kopieën zullen door de cliënt niet gebruikt worden maar enkel worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden origineel materiaal; zij zijn onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke licentie(voorwaarden) en kunnen enkel binnen dat kader worden gebruikt.

– Voor ieder toestel waarop de cliënt de software gebruikt is een afzonderlijke (eindgebruikers)licentie vereist (tenzij ander bepaald door de software eigenaar of licentiehouder).

– Het is de Cliënt niet toegestaan enig onderdeel van de software te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen of anders aan te wenden dan voor zijn eigen gebruik en onderneming, zoals bepaald in de overeenkomst en/of de toepasselijke licentievoorwaarden.

–In het geval van miskenning van de (licentie)voorwaarden met betrekking tot de software, kan Comax, de eigenaar of licentiegever elk verder gebruik van de software door de Cliënt doen staken of elk verder gebruik opschorten. De Cliënt aanvaardt en erkent dat Comax alle excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die eigenaar of licentiegever van de software ten aanzien van Comax kan inroepen, eveneens aan de Cliënt kan tegenwerpen. Het is de Cliënt niet toegestaan de software verder in (sub)licentie te geven, derden toegang te verlenen tot de software of de software te gebruiken voor andere doeleinden dan in het kader van de overeenkomst. In geval van inbreuk op het voorgaande zal de Cliënt in ieder geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de oorspronkelijk aangerekende bedragen voor uitvoering van de overeenkomst evenals bijkomende interventies, verhoogd met 100%. Bovenstaande geldt onverminderd eventuele schadevergoedingen of bedragen die de Cliënt zal dienen te voldoen uit hoofde van inbreuken op licentieovereenkomsten of eigendomsrechten van derden.

Artikel 10: Garantie

Comax verbindt zich niet tot het verstrekken aan de Cliënt van een uitdrukkelijke of impliciete waarborg of garantie dat de dienst(en) tegemoet komt aan de verwachtingen of behoeften van de Cliënt of dat de dienst(en) foutloos of ononderbroken zal werken. Comax zal evenwel alles doen opdat de geleverde software zou voldoen aan de opgenomen specificaties op voorwaarde dat ze door de Cliënt overeenkomstig de instructies in een aangepaste omgeving wordt gebruikt en de Cliënt Comax de juiste en alle noodzakelijke informatie heeft verschaft over zijn systeem, werkwijze en doelstellingen.  Dit is evenzeer een middelenverbintenis.

Comax verbindt zicht ertoe om de dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, en conform de overeenkomst.

Bovenvermelde garanties zijn niet van toepassing bij oneigenlijk gebruik, ongeval, wijziging, gebruik in een onaangepaste fysieke of operationele omgeving, of in een andere dan de voorziene werkomgeving, onjuist onderhoud door de Cliënt, of defect veroorzaakt door een software of product waarvoor Comax niet verantwoordelijk is.

Comax is gerechtigd extra werkuren te factureren indien er storingen aan de software worden veroorzaakt vanwege interventies door interne of externe systeembeheerders/IT-partners of derden.

Artikel 11: Ondersteuning

Mits betaling van een vergoeding levert Comax telefonische ondersteuning voor problemen/vragen met betrekking tot de gecontracteerde software. De Cliënt kan telefonisch terecht bij Comax en dit gedurende de normale werkuren (van maandag tot vrijdag, uitgezonderd Belgische wettelijke feestdagen, van 09:00 tot 17:00), op het volgende telefoonnummer 03/344.90.91. De Cliënt contacteert de helpdesk van Comax bij voorkeur via support@comax.be. De vergoedingen voor dergelijke ondersteuning worden periodiek op voorhand gefactureerd en het bedrag is afhankelijk van de gecontracteerde software. Dergelijke (telefonische) ondersteuning is in principe, tenzij anders overeengekomen, begrepen in de voor de software of diensten verschuldigde vergoeding(en). Evenwel zijn gebeurlijke wijzingen (als gevolg van bv. change requests), dataconversies, exports, deactivaties en/of overdrachten van data en hieraan gerelateerde diensten bij beëindiging van de overeenkomst of om enige andere reden (waartoe Comax, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in beginsel niet gehouden is) niet begrepen in de vergoeding(en), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en onverminderd de verplichtingen krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming alsook van de bepalingen van de verwerkersovereenkomst beschikbaar op de website van Comax. Prestaties die niet onder de vergoeding voor ondersteuning vallen worden desgevallend afzonderlijk gefactureerd.

Artikel 12: Verantwoordelijkheid van de cliënt

De Cliënt dient in te staan voor de veiligheid en/of beveiliging van zijn infrastructuur, systemen, netwerken en/of IT-omgeving (met inbegrip van toestellen, hard- en software en in voorkomend geval de aangeleverde cloud). De Cliënt dient op regelmatige tijdstippen fysische kopieën / back-ups te nemen van de programma’s en de gegevens, en deze afzonderlijk te bewaren, zodat er geen verlies van data of andere gegevens mogelijk is en Comax hier dus ook niet voor instaat. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, rust er op Comax in principe geen archiverings- of bewaringsverplichting m.b.t. documenten, communicatie, informatie of gegevens van de Cliënt, tenzij wettelijk voorgeschreven en onverminderd de verplichtingen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en de bepalingen van de verwerkersovereenkomst beschikbaar op de website van Comax.

Bij het gebruik van toestellen of andere hardware zal de Cliënt ieder toestel of hardware voorzien van een virusscanner. Comax is niet verantwoordelijk voor schade die door virussen, malware of andere schadelijke bestanden of gegevens bij de Cliënt of derden worden aangericht. Daarenboven waarborgt de Cliënt dat alle toestellen, hardware, apparatuur, programmatuur, software en andere bedrijfsmiddelen die hij aanwendt, op een rechtsgeldige wijze door hem zijn verworven en in gebruik. Hij heeft hier alle rechten op en hij vrijwaart Comax ter zake integraal tegen elke vordering van derden die schade als gevolg van het voorgaande zouden lijden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Comax is enkel gehouden tot de levering van de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling en/of in de overeenkomst.

Alle andere producten en diensten worden in rekening van de Cliënt gebracht aan de tarieven van kracht, dewelke verkrijgbaar zijn op aanvraag.

Wat betreft de dienstprestaties is Comax alleen gehouden tot een middelenverbintenis, zij het leveren van diensten die nodig zijn voor de intellectuele uitvoering van de toevertrouwde opdracht, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis. In geen geval kan Comax verplicht worden tot herstel of vergoeding van indirecte schade of gevolgschade zoals verlies van man-, tijds-, winstderving, boetes, of verlies van cliënteel, opgelopen bij het gebruik van geleverde documenten, software en/of prestaties, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade.

Producten en software worden uitsluitend ter beschikking gesteld op ‘as is’ basis en zonder enige garanties, condities, vrijwaringen, voorstellingen of voorwaarden, expliciet of impliciet, al dan niet op grond van de wet, hetgeen gebruikelijk is of anderszins met betrekking tot, doch niet beperkt tot, het niet inbreuk maken op de rechten van derden, (intellectuele) eigendomsrechten, integratie, correctheid, beveiliging, beschikbaarheid, bevredigende kwaliteit, commerciële geschiktheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het bestelde product, dienst of software, van al zijn functionaliteiten, van de werking, van de bediening en systeemvereisten. De Cliënt verklaart ook uitdrukkelijk zich ervan verzekerd te hebben dat het product, de dienst of de software voldoet aan zijn wensen en noden.

In ieder geval is de totale maximale en gecumuleerde aansprakelijkheid van Comax jegens de Cliënt, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) m.b.t. de verkoop van producten of software, het netto-aankoopbedrag (exclusief belastingen) van het (de) order(s) waarop de (zware) fout betrekking heeft en (ii) m.b.t. de diensten het bedrag van de vergoeding(en) die door Comax in het kader van de overeenkomst werden ontvangen van de Cliënt gedurende een termijn van één (1) jaar. De buitencontractuele aansprakelijkheid van Comax jegens de Cliënt is te allen tijde beperkt tot het gecumuleerde maximumbedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Comax is afgesloten. Elke contractuele of buitencontractuele vordering in rechte van de Cliënt verjaart door het enkele verloop van 12 maanden na kennisname of mogelijkheid tot redelijke kennisname van het schadegeval, de wanprestatie of (beweerde) fout in kwestie.

Artikel 14: Overmacht

Indien gehele of gedeeltelijke uitvoering van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen onmogelijk is, als gevolg van een vreemde oorzaak, toeval of overmacht (bv. wijziging aan software door derden, pakket, systeem, platform…) welke krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvatting niet voor rekening van de tot uitvoering verplichte partij toekomt, wordt de verplichting tot uitvoering opgeschort voor de duur van het bestaan van de oorzaak, zonder dat Comax enige schadevergoeding aan de Cliënt verschuldigd is.

Artikel 15: Duur en beëindiging van de overeenkomst

De duur van elke overeenkomst start op de datum van indienststelling of de datum waarop de uitvoering van de diensten een aanvang nemen en heeft een termijn zoals bepaald in de bevestigde bestelbon / offerte. Bij gebrek aan een duurtijd opgenomen in de bevestigde bestelbon of offerte, heeft de overeenkomst een bepaalde duur van één (1) jaar die niet kan worden opgezegd dan met toepassing van volgend artikel hieronder.

Na het verstrijken van de initiële duur zal de overeenkomst telkens automatisch en stilzwijgend verlengd worden met een termijn van één (1) jaar, behoudens indien een partij uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van de initiële duur of de verlenging de andere partij per aangetekend schrijven informeert omtrent zijn beslissing de overeenkomst op te zeggen of niet te willen verlengen.

Indien de Cliënt de overeenkomst beëindigt vóór het verstrijken van de initiële duur of verlenging of in geval de Cliënt de overeenkomst verbreekt, zal de Cliënt aan Comax een (verbrekings)vergoeding verschuldigd zijn die overeenstemt met de vergoedingen die nog verschuldigd waren tot aan de vervaldag van de initiële duur c.q. verlenging van de overeenkomst. Bovendien is de Cliënt ertoe gebonden alle kortingen of discounts te betalen aan Comax die de Cliënt overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst waren toegestaan. Alle bedragen voor producten, hard- of software geleverd door Comax worden desgevallend onmiddellijk opeisbaar. Tevens laat het voorgaande onverlet de verplichting van de Cliënt om reeds uitgevoerde diensten te betalen. Voormelde (verbrekings)vergoeding wordt vermeerderd met alle door Comax hiertoe reeds gemaakte kosten en/of uitgaven, met inbegrip van kosten voor voorbereiding, administratie en planning, en eventuele andere kosten reeds aangerekend door leveranciers, onderaannemers, dienstverleners, andere contractpartijen of derden.

Comax heeft het recht de overeenkomst, te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder de vereiste van een voorafgaande ingebrekestelling en zonder de betaling van een schade- of andere vergoeding, ten nadele van de Cliënt te ontbinden in de volgende gevallen:

  •  indien de Cliënt, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 5 werkdagen in acht worden genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst;
  • bij staking van betaling of (aanvraag tot) faillissement door de Cliënt of bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Cliënt;
  • indien beslag gelegd wordt op (enkele van) de vermogensbestanddelen van de Cliënt; en
  • wanneer Comax gerechtvaardigde twijfel heeft over de kredietwaardigheid en/of solvabiliteit van de Cliënt en het aannemelijk zou zijn dat de Cliënt niet aan zijn verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

In geval van ontbinding van de overeenkomst door Comax lastens de Cliënt overeenkomstig voormeld artikel, heeft Comax in voorkomend geval het recht op teruggave van de reeds geleverde producten, software en/of het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de Cliënt, hetzij forfaitair begroot op 10% van de overeengekomen verkoopprijs van de producten of software, hetzij forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde diensten in geval van een overeenkomst van onbepaalde duur, hetzij gelijk aan de vergoeding(en) die Comax van de Cliënt mocht verwachten tijdens de resterende contractduur in geval van een overeenkomst van bepaalde duur (in dit laatste geval: indien het gaat om vaste vergoedingen dan het gaat om de vaste vergoedingen over de resterende lopende contractduur van de overeenkomst; indien het gaat om variabele vergoedingen dan wordt dit bedrag pro rata bepaald op basis van de vergoeding(en) aan de Cliënt aangerekend tijdens het laatste jaar van de overeenkomst, of, indien de overeenkomst minder dan een jaar loopt, de voorbije contractduur). Het voorgaande geldt telkens onverminderd het recht van Comax een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Cliënt om tot integrale betaling over te gaan van alle geleverde en niet teruggenomen producten, software en/of van alle uitgevoerde diensten. Aldus zal de Cliënt evenmin recht hebben op terugbetaling van reeds verrichte betalingen.

In dezelfde gevallen als hiervoor genoemd heeft Comax het recht haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder de vereiste van een voorafgaande ingebrekestelling en zonder de betaling van een schade- of andere vergoeding, op te schorten en dit tot op het ogenblik dat de redenen die aan de oorzaak liggen van de opschorting worden geremedieerd. Gedurende de opschorting van de overeenkomst is de Cliënt ertoe gehouden alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst te blijven respecteren, met inbegrip van betaling van de verschuldigde vergoedingen. In het geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door Comax, behoudt Comax zicht het recht voor om vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Comax lijdt ingevolge de ontbinding/ opschorting en worden alle vorderingen van Comax op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. In voorkomend geval worden opleverings- of uitvoeringstermijnen dienovereenkomstig verlengd en is Comax op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Cliënt of zijn klanten, aannemers, leveranciers, dienstverleners of andere contractpartijen of derden hierdoor zouden lijden.

Artikel 16: Geheimhouding

Zowel Comax als de Cliënt verbinden zich ertoe alle vertrouwelijke informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot zakelijke gegevens van de andere partij, haar cliënteel, leveranciers en personeelsleden, die haar door de andere partij ter beschikking zal worden gesteld of waarvan ze kennis zal verkrijgen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, ten alle tijden te bewaren, voormelde informatie enkel ten bate van de andere partij aanwenden en aan geen enkele derde mededelen of ten bate van zijn eigen handelsactiviteiten of een derde gebruiken. Comax en de Cliënt verbinden zich ertoe deze geheimhoudingsplicht aan haar personeel en alle overige betrokkenen op te leggen. In het kader van de overeenkomst hebben beide partijen toegang tot de vertrouwelijke informatie van elkaar. Deze vertrouwelijke informatie mag, onder geen enkel beding, worden publiek gemaakt of aan derden worden doorgegeven. Deze informatie omvat niet de informatie die deel uit maakt van het publieke domein of informatie waarvan de andere partij kan aantonen dat deze rechtens in haar bezit is. De verplichtingen in dit artikel blijven bestaan gedurende drie (3) jaar na de beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op of verbonden aan creaties die (vertegenwoordigers, aangestelden, medewerkers, personeel of dienstverleners van) Comax heeft (hebben) ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of de uitvoering van de diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, tekeningen, ontwerpen, plannen, studies, prototypes, analyses, concepten, software, diensten, codes, tools, applicaties, (software)onderdelen en alle materialen, installaties of apparatuur, behoren steeds tot de exclusieve eigendom van Comax of haar licentiegevers. Geen enkele bepaling in de overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de Cliënt.

Het is de Cliënt niet toegestaan om software van Comax of door deze laatste ter beschikking gesteld, de diensten of de hieraan verbonden software op enigerlei wijze te wijzigen. Onverminderd de bij Boek XI, Titel 6 van het Wetboek Economisch Recht gestelde uitzonderingen van dwingend recht en eventuele specifieke afwijkende bepalingen in deze overeenkomst, mag geen enkel onderdeel van de voormelde software of diensten, met inbegrip van de bron- en doelcodes, lay-out, grafische voorstelling, op enigerlei wijze door de Cliënt worden gewijzigd, gereproduceerd, gedecompileerd, gereverse-engineerd, gedisassembleerd, vertaald, bewerkt, gearrangeerd of verdeeld in de ruime zin.

Het is de Cliënt niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Comax te wijzigen, verwijderen of onherkenbaar te maken. Noch is het de Cliënt toegestaan enig merk, teken, ontwerp of domeinnaam van Comax of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar ook ter wereld. De Cliënt zal zich verder onthouden van enige handeling die afbreuk kan doen aan de (intellectuele) eigendomsrechten van Comax of haar licentiegevers.

Alle hoe ook genaamde studies, specificaties, schetsen, ontwerpen, bestekken, stalen, plannen of documentatie door Comax verstrekt aan de Cliënt, blijven steeds exclusieve eigendom van Comax en moeten haar op eerste verzoek worden teruggegeven.

Het is Comax ten slotte toegestaan, zonder dat daartoe enige kennisgeving aan de Cliënt vereist is, om technische voorzieningen ter bescherming van de producten, software en/of diensten en de intellectuele eigendomsrechten hieraan verbonden te voorzien. Het is de Cliënt niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of verwijderen, op welke wijze dan ook.

Artikel 18: Verwerking van persoonsgegevens

Partijen zullen steeds de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, naleven, en treffen daartoe alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met voormelde wetgeving. Op de verwerking van persoonsgegevens door Comax (als verwerker) ten behoeve van de Cliënt (als verwerkingsverantwoordelijke) zijn de bepalingen van de verwerkersovereenkomst van toepassing die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de Cliënt en beschikbaar is op de website van Comax. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Comax, o.m. ook in het kader van haar diensten, is te vinden het privacybeleid beschikbaar op de website van Comax.

Artikel 19: Algemene bepalingen

Deze overeenkomst maakt de volledige overeenkomst tussen beide partijen. Geen voorwaarden of condities, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen, zullen op de overeenkomst van toepassing zijn. Nietigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst, of opkomende nietigheid, tast het geldige deel van de overeenkomst niet aan. Beide partijen zullen de nietige bepaling(en) vervangen door een geldige bepaling(en), die zoveel mogelijk zal/zullen aansluiten met de bedoelingen die aan de overeenkomst ten grondslag liggen of worden van rechtswege herleid tot de grenzen die de wet toelaat.

Tenzij waar uitdrukkelijk anders is voorzien in de overeenkomst, zullen de bepalingen van de overeenkomst geldig en afdwingbaar zijn ten aanzien van de rechtsopvolgers van de partijen. De overeenkomst en de rechten en plichten die eraan zijn verbonden mogen evenwel niet worden overgedragen zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van alle partijen. Als uitzondering op het voorgaande is Comax gerechtigd om de overeenkomst ingevolge overdracht door fusie, splitsing, verkoop van bedrijfstak of handelsfonds, overdracht onder gerechtelijk gezag, wijziging van controle, inbreng of een soortgelijke verrichting integraal over te dragen aan een verbonden onderneming.

Artikel 20: Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De overeenkomst en huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen vallen uitsluitend binnen de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen (afdeling(en) Antwerpen).

Voor meer informatie, contacteer ons hier