Privacy Policy

Datum laatste wijziging: 04/08/2022 – POL-GDPR-001

1.Voorwerp

Deze Policy (hierna de “Privacy Policy”) is opgesteld door “Verwerkingsverantwoordelijke” (Dit is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt) : COMAX BV met maatschappelijke zetel te Donksesteenweg 28, 2930 Brasschaat, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 738.443.182 (hierna “COMAX” genoemd).

Deze Privacy Policy informeert bezoekers over de COMAX website: www.comax.be (hierna de “Website” genoemd) over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door COMAX.

Deze Privacy Policy geeft het voornemen weer van COMAX om in alle transparantie op te treden in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd). COMAX verbindt zich er toe om alle noodzakelijke- en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Met “persoonsgegevens” wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

2. Welke gegevens verwerkt COMAX ?

COMAX kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • bekomen via het contact formulier op haar website vanwege prospecten en klanten: naam, voornaam, (bedrijf), e-mail adres, telefoonnummer.
  • bekomen van prospecten en klanten: naam, voornaam, e-mail adres, telefoonnummer.

In het kader van personeelszaken verzamelt en verwerkt COMAX de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, rijksregisternummer.

3. Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld voor volgende doeleinden:

DoeleindenRechtsgrond
COMAX levert diensten aan haar prospect / klantDe (te sluiten) overeenkomst
COMAX verbetert haar websiteGerechtvaardigd belang
Nieuwsbrief verzendenToestemming
COMAX verwerkt persoonsgegevens van haar medewerkersArbeidsovereenkomst / wettelijke verplichting


4. Overdracht van persoonsgegevens

COMAX verhuurt of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

5. Beveiligen van persoonsgegevens

COMAX zal gepaste technische- en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze maatregelen zullen een passend beveiligingsniveau verzekeren.

6. Bewaartermijn van persoonsgegevens

De gegevens worden zo lang bewaard als wettelijk vereist en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.


7. Uitoefening van rechten

U heeft het recht om:

  • inzage te vragen in persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • uw persoonsgegevens over te dragen aan u zelf of een derde;
  • misbruik van uw persoonsgegevens te melden;
  • om verzet aan te tekenen.

Stuur uw verzoek hieromtrent naar info@comax.be met vermelding van uw volledige naam en contactgegevens. COMAX zal dan feedback geven binnen een termijn van één maand.

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 274 48 00 of e-mail contact@apd-gba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

8. Wijzigingen

COMAX behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy ten allen tijde aan te passen.


9. Gebruik van cookies

De website van COMAX maakt gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze Privacy Policy is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken en het Hof van Beroep van Antwerpen.


11. Diverse bepalingen

Als één of meer clausules in deze Privacy Policy door rechterlijke tussenkomst volledig of gedeeltelijk ongeldig of niet-bindend worden verklaard, heeft dit in geen geval invloed op de geldigheid van de andere clausules.

Vragen of problemen rond veiligheid? Neem contact met ons op.